skip to Main Content
Menu

 

Procedura wydawania legitymacji szkolnej , karty rowerowej, duplikatu świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2

 

Legitymacja szkolna

Nie pobiera się opłaty za pierwszą legitymację szkolną (po przyjęciu dziecka do szkoły).

Nie pobiera się opłaty za wydanie nowej legitymacji w przypadku np. zmiany adresu lub nazwiska Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3.

 Jeżeli następuje zmiana danych osobowych, należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz zwrot posiadanej legitymacji.

Zasady wydawania wtórnej legitymacji szkolnej

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o nowy dokument. Załącznik nr 1

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz dowód opłaty skarbowej. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie legitymacji szkolnej powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy.

3. Za wydanie nowej legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

Zasady wydawania wtórnika karty rowerowej

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie wtórnika karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o wtórnik. Załącznik nr 4

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).

3. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

Zasady wydawania duplikatu świadectw szkolnych

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 5

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.
4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

5. Duplikat zawiera: – na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, – na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wystawienia duplikatu, pieczęć urzędowa.

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

7. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie – za potwierdzeniem odbioru.

WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE WTÓRNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 Opłatę za wydanie wtórnej legitymacji szkolnej należy wnosić na rachunek bankowy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
PKO BP 52 1020 4027 0000 1402 1263 6264 z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa”

WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

 Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na rachunek bankowy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
PKO BP 52 1020 4027 0000 1402 1263 6264 z dopiskiem: „opłata za duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko”

 

  1.  Podanie o wydanie legitymacji szkolnej pobierz załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania załącznik nr 2
  3.  Podanie o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zmiana zamieszkania załącznik nr 3
  4. Wniosek o wydanie wtórnika karty rowerowej pobierz załącznik nr 4
  5. Duplikat świadectwa pobierz załącznik nr 5
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top