skip to Main Content
Menu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Pesel

                     

DANE MATKI

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

DANE OJCA

Nazwisko

 

Imię

 

Adres zamieszkania

 

.

INFORMACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły, w tym w systemach informatycznych.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych organowi prowadzącemu oraz organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na wykorzystanie tych danych przez szkołę w promocji uczniów na stronie internetowej szkoły (w tym uczestnictwa w konkursach, warsztatach itp.)

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i poprawienia ich w siedzibie szkoły.

DANE DODATKOWE

DANE DODATKOWE

Telefon kontaktowy do MATKI

                 

Adres e-mail MATKI

 

@

 

Telefon kontaktowy do OJCA

                 

Adres e-mail OJCA

 

@

 

INFORMACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły, w tym w systemach informatycznych.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych organowi prowadzącemu oraz organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na wykorzystanie tych danych przez szkołę w promocji uczniów na stronie internetowej szkoły (w tym uczestnictwa w konkursach, warsztatach itp.)

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i poprawienia ich w siedzibie szkoły.

PODPIS

Data

 

Podpis MATKI

 

Podpis OJCA

 
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top