skip to Main Content
Menu

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego

Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

 

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka w formacie *pdf

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

 

DANE DZIECKA
Nazwisko  
Imiona  
Data urodzenia  
Adres zamieszkania  
Pesel
                     
DANE MATKI
Nazwisko  
Imię  
Adres zamieszkania  
DANE OJCA
Nazwisko  
Imię  
Adres zamieszkania  

 

DANE DODATKOWE

 

DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do MATKI
                 
Adres e-mail MATKI
  @  
Telefon kontaktowy do OJCA
                 
Adres e-mail OJCA
  @  

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI UCZNIÓW

 

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka.

 

I.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego mieszcząca się przy ul. Bydgoskiej 4, 61-127 Poznań.

II.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. Inspektor Ochrony Danych – pani Beata Rychła:
  pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

III.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego oraz ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia rekrutacji/przyjęcia ucznia do szkoły.

 

W przypadku przyjęcia Państwa dziecka do szkoły, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia nauki w szkole.
W przypadku, gdy Państwa dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

IV.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w procesie rekrutacji tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

V.

Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

 1. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych/danych osobowych Państwa dziecka;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
  dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  kwestionują Państwo prawidłowość danych;
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych,
  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

VII.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VIII.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa.

 

………….………………….…………………………………..
data i czytelny podpis opiekunów prawnych dziecka

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top