skip to Main Content
Menu

Pobierz Podanie o przyjęcie do szkoły w formacie .docx

Pobierz Podanie o przyjęcie do szkoły w formacie .pdf

…, dnia …


(nazwisko i imię rodzica, opiekuna)

(adres)

(nr telefonu)

Dyrekcja
Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I st. Nr 2
im. T. Szeligowskiego
ul. Bydgoska 4
61 – 127 Poznań

Proszę o przyjęcie syna/córki

urodzonego/nej dnia …
do klasy …
w roku szkolnym …
Preferowany instrument (instrumenty)…

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte w podaniu i arkuszu osobowym ucznia są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach dotyczących danych i treści niniejszego oświadczenia.

INFORMACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka (dane obowiązkowe oraz dane zawarte w skróconym odpisie aktu urodzenia) w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły, w tym w systemach informatycznych.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych organowi prowadzącemu oraz organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty.

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na wykorzystanie tych danych przez szkołę w promocji uczniów na stronie internetowej szkoły (w tym uczestnictwa w konkursach, warsztatach itp.)

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i poprawienia ich w siedzibie szkoły.

 

………………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top