skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]

…, dnia …


(nazwisko i imię rodzica, opiekuna)

(adres)

(nr telefonu)

Dyrekcja
Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I st. Nr 2
im. T. Szeligowskiego
ul. Bydgoska 4
61 – 127 Poznań

Proszę o przyjęcie syna/córki

urodzonego/nej dnia …
do klasy …
w roku szkolnym …
Preferowany instrument (instrumenty)…

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte w podaniu i arkuszu osobowym ucznia są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach dotyczących danych i treści niniejszego oświadczenia.

 

………………………………………………………….

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top