skip to Main Content
Menu

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NR 2
IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 142 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r poz. 59 oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

& 1

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 albo 6 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 59

& 2

Szkoła przeprowadza badanie uzdolnień muzycznych kandydatów do klasy pierwszej oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szkoły.

& 3

W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy a także w przypadku przechodzenia z innej szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.

& 4

Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy pierwszej. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

& 5

Szkoła prowadzi okresowo poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

& 6

Kandydaci do szkoły składają za pośrednictwem rodziców w terminie od 1 lutego – 30 kwietnia 2021 roku:

 1. karta zgłoszenia dziecka  (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły posm2.poznan.pl),
 2. podanie o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły posm2.poznan.pl),
 3. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie,
 4. skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 5. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (kandydaci 6-letni) lub zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (kandydaci 6-letni),
 6. świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów do klas starszych).

& 7

Termin badania przydatności wyznaczony jest przez dyrektora szkoły pomiędzy 1 marca a 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

& 8

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW

W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Badanie przydatności kandydata i jego dojrzałości szkolnej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Sprawdzenie uzdolnień muzycznych przeprowadza się na podstawie wykonanej przez ucznia piosenki, powtarzania fragmentów melodii i rytmów, odróżnieniu ilości dźwięków w akordzie oraz zaśpiewaniu jednego z dźwięków.

Ocenia się także pamięć muzyczną i predyspozycje fizyczne do danego instrumentu.

Badanie przydatności odbywa się w dwóch etapach:

I etap:

 1. orientacja ruchowo-rytmiczna i ruchowo-muzyczna,
 2. uzdolnienia muzyczne (lekcja umuzykalnienia),
 3. predyspozycje manualne,
 4. test muzyczny Gordona.

Każde zadanie jest punktowane. Wyniki I etapu podawane są w dniu następnym po przeprowadzeniu badania.

II etap:

 1. indywidualny test muzyczny,
 2. badanie indywidualnych predyspozycji dziecka – badanie warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Każde zadanie indywidualnego testu muzycznego jest punktowane. Wyniki II etapu podawane są najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania.

& 9

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzająca badanie przydatności lub egzamin wstępny, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły, podaje do publicznej wiadomości informację o warunkach rekrutacji, ustala zakres tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top