Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców
Alicja Janicka-Gągorowska

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Joanna Kinastowska

Skarbnik Szkolny
Katarzyna Ziółkowska-Kiziak

Sekretarz Rady Rodziców
Jacek Roztoczyński

Płatności i konta

Opłaty za korzystanie i wypożyczenie instrumentu szkolnego

opłata półroczna za wypożyczenie skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu wynosi:
221,40 zł (6 x 36,90 zł)

opłata półroczna za wypożyczenie pianina wynosi:
295,20 zł (6 x 49,20 zł)

Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

52102040270000140212636264

 • W treści przelewu prosimy dopisać tytuł wpłaty, miesiąc lub okres, którego wpłata dotyczy, oraz imię i nazwisko ucznia.
 • W przypadku dokonywania jednej wpłaty dotyczącej kilku tytułów prosimy o określenie jaka kwota dotyczy konkretnej płatności.
 • Iprzejmie prosimy o dokonywanie rocznej lub półrocznej płatności za wypożyczony instrument.

Informujemy, że uległo zmianie rozliczanie za duplikaty legitymacji uczniowskich.

Od dnia 24 września kwotę 9 zł należy wpłacać na konto: 52 1020 4027 0000 1402 1263 6264

Nie ma możliwości wnoszenia opłat w sekretariacie szkoły

Terminarz roku szkolnego 2023/2024

Pobierz terminarz roku szkolnego 2023/2024 .pdf

Terminarz imprez 2023/2024

Pobierz terminarz imprez 2023/2024 .pdf

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
Agnieszka Rausz

sala nr A 105

godziny pracy:
Poniedziałek    12:00 – 16:00
Piątek                 8:00 – 16:00

Pedagog specjalny 
Michalina Lesicka

sala nr A 105

godziny pracy:
Poniedziałek        8.30-13.30
Środa                    8.30-13.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Malwina Chuda-Granat

poniedziałek godz. 14.45 – 15.30 sala A101
poniedziałek godz. 15.40 – 16.25 sala A101

Zadania Pedagoga Szkolnego

Małgorzata Grudzińska rok szkolny  2020/2021

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu placówki.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 5. Prowadzenie zajęć , warsztatów z zakresu profilaktyki, integracji , umiejętności społecznych.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Kierowanie uczniów przejawiających trudności dydaktyczne albo wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu dokonania pogłębionej diagnozy.
 9. Pomoc wychowawcom w organizowaniu pracy wspierającej ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pilotowanie wdrażania w szkole zaleceń opinii psychologiczno-pedagogicznych.
 10. Współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, psychologiem szkolnym, Radą Rodziców, instytucjami, np. MOPR, Strażą Miejską, PPP, Fundacją Kulczyk
 11. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

MAŁGORZATA GRUDZIŃSKA

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Poznaniu

Sporządzony na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Statutu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2 w Poznaniu
 3. Programu Profilaktyki Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2 w Poznaniu

 

Zadanie 1. Diagnozowanie uczniów, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień.
Sposoby realizacji Termin realizacji
 1. Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacje, wywiady z rodzicami, wychowawcami klas, a także gromadzenie informacji przekazywanych przez nauczycieli, analiza dokumentacji wpływającej do szkoły
 2. Przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród wychowawców klas systematyzującej wiedzę oraz rozeznanie w sytuacji rodzinnej, wychowawczej i dydaktycznej uczniów.
 3. Analiza dokumentacji, m.in. opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej rozmowy indywidualne z uczniami oraz porady i konsultacje dla uczniów
 4. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 5. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych  z nauczycielami, uczniami, rodzicami
 6. Prowadzenie porad i konsultacji  dla nauczycieli i rodziców
 7. Obserwację zachowania uczniów w wybranych sytuacjach szkolnych
 8. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
Zadanie 2. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie oraz uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej.
 1. Analiza dokumentacji, m.in. opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej rozmowy indywidualne z uczniami oraz porady i konsultacje dla uczniów
 2. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju ucznia oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 3. Praca w zespole wychowawczo – profilaktycznym
 4. Prowadzenie rozmów  z wychowawcami i nauczycielami na temat dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 5. Poradnictwo w tym zakresie dla wychowawców i nauczycieli
 6. Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami oraz porady i konsultacje dla rodziców zmierzające do wsparcia ucznia w procesie edukacyjnym mimo niepowodzeń szkolnych i trudności edukacyjnych
 7. Prowadzenie obserwacji zachowania uczniów w wybranych sytuacjach szkolnych
 8. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, rówieśniczej , wychowawczej ucznia w celu podjęcia próby rozwiązania problemów wychowawczych , wsparcia go w procesie wychowawczym
 2. Prowadzenie  indywidualnych rozmów z uczniami, poradnictwo
 3. Prowadzenie rozmów  z wychowawcami i nauczycielami
 4. Pomoc w rozwiazywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie grupy klasowej
 5. Prowadzenie rozmów  indywidualnych  z rodzicami ,  porady i konsultacje dla rodziców
 6. Wprowadzenie jako narzędzia diagnostycznego obserwacji zachowania uczniów w wybranych sytuacjach szkolnych oraz ankiety diagnozującej wśród uczniów i nauczycieli
 7. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
Zadanie 4. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, rozwijających kompetencje miękkie oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji
 2. Udzielanie nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji
 3. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga i teczek indywidualnych uczniów

 

 

na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb

Zadanie 5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 1. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
 2. Podejmowanie działań informacyjno – profilaktycznych: – aktualizacja ulotek zawierających wykaz instytucji, telefonów wspierających ucznia, rodziców, nauczycieli,  zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły
 3. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami dotyczącymi zdrowego stylu życia i profilaktyki zachowań ryzykownych
 4. Prowadzenie zajęć dla uczniów poszczególnych klas z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych (częstotliwość i tematyka zajęć dostosowana do pojawiającego się zapotrzebowania lub ewentualnych problemów wychowawczych) oraz umiejętności społecznych , integracji , nazywania emocji i nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 5. Prowadzenia zajęć z zakresu motywacji , radzenia sobie ze stresem
 6. Stała współpraca z psychologiem szkolnym, nauczycielami i wychowawcami w kontekście zapobiegania zachowaniom ryzykownym i promowania zdrowia stylu życia
 7. Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 1. Zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 2. Udzielanie uczniom pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów: rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.
 3. Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, kształtowania pozytywnych postaw społecznych (poszanowanie godności, uczciwość w stosunku do innych, szacunek do samego siebie i innych).
 4. Prowadzenie pogadanek i rozmów wychowawczych w klasach we współpracy z wychowawcami klas i na ich wniosek
 5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych (dożywianie, pomoc rzeczowa).
 6. Organizacja spotkań indywidualnych i w razie potrzeby spotkań szkoleniowych dla rodziców mających na celu podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (tematyka szkoleń zależna od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości finansowych szkoły).
 7. Prowadzenie rozmów wspierających i terapeutycznych z uczniami, rodzicami i nauczycielami
 8. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
 9. Udział w pracach zespołów do spraw indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 10. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
 11. Analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych ukierunkowana na zgodne z zawartymi w niej zaleceniami zabezpieczenia uczniom potrzeb edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i odpowiedniego zakwalifikowania ich do zajęć dodatkowych w szkole
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 1. Prowadzenie rozmów z uczniami , w celu ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji konfliktowej
 2. Prowadzenie mediacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami , w celu uzyskania porozumienia
 3. Informowanie rodziców o prowadzonych działaniach mediacyjnych i uzyskanych rezultatach
 4. Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 8. Udzielanie pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 1. Indywidualne rozmowy i konsultacje
 2. Współpraca z rodzicami i nauczycielami
 3. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
 4. Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Prowadzenie indywidualnych  rozmów  i konsultacji z wychowawcami i nauczycielami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 2. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w grupie rówieśniczej
 3. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
 4. Prowadzenie porad i konsultacji w zakresie sposobów komunikacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i poszanowaniu granic obu stron
 5. Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dotyczącej ucznia
 6. Pomoc nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych
 7. Prowadzenie szkoleń z zakresu Zespołu Aspergera, ADHD, Zaburzeń w zachowaniu, właściwej interpretacji opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb
 Zadanie 10. Zadania dodatkowe
 1. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej we współpracy z wychowawcami i Radą Rodziców
 2. Współpraca z koordynatorem Programu Żółty Talerz zajmującym się dofinansowywaniem obiadów w szkole
 3. Pomoc przy sporządzaniu opinii o uczniach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądu Rodzinnego, Policji czy Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wsparciem rodziny np. Sąd Rodzinny – kurator rodzinny, Ośrodek Pomocy Społecznej- pracownik socjalny, asystent rodziny, Policja- dzielnicowy, specjalista ds. nieletnich , Strażą Miejską, Fundacjami działającymi na rzecz dzieci i Rodziny, Fundacją „ Dajemy Dzieciom siłę” itp.
 5. Wsparcie pracy zespołu do spraw indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów
 6. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego
 7. Udział w projektach realizowanych przez szkołę i/lub inicjowanie realizacji  projektów
 8. Współpraca z organizacjami szkolnymi – Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców
 9. Stała współpraca z Dyrekcją Szkoły
 10. Udział w rozmowach rekrutacyjnych uczniów do I klasy.
 11. Prowadzenie wraz z psychologiem Szkolnego Koła Wolontariatu.
na bieżąco, cały rok lub według zaistniałych potrzeb

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny
Anna Szostak

Sala nr A 105

godziny pracy:
Poniedziałek 07.00-14.00
Wtorek 08.30-13.00
Środa 07.00-14.00
Czwartek 08.30-12.00

Głównym i najważniejszym odbiorcą wszelkich działań  psychologa w szkole jest uczeń. Najistotniejszym zadaniem jest rozpoznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych, najczęściej jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, mediacja. Czasem bywa nim jednak chęć poznania grupy, zintegrowania jej lub zwiększenia jej potencjału.

Ważnym jest nie tylko jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie
z negatywnych emocji. Jest to tym samym metoda integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Najważniejszą zasadą psychologa jest dyskrecja, czyli tajemnica. To, o czym uczeń mówi psychologowi w zaufaniu, podlega tej zasadzie. Jedynie sam uczeń może zwolnić psychologa z powierzonej mu tajemnicy. Pewne działania są niemożliwe bez zaangażowania osób trzecich, ale wówczas ZAWSZE poinformowany zostaje o tym uczeń.

W swojej pracy kieruję i zawsze kierować się będę zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, a dobro dziecka, ucznia jest dla mnie priorytetem.

Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców i opiekunów uczniów.

Drzwi mojego gabinetu są zawsze szeroko otwarte!

Zadania psychologa szkolnego.

 1. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Prowadzenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, interwencyjnym.
 4. Zapobieganie zaburzeniom zachowania, emocjonalnym i psychicznym; Przeciwdziałanie patologii społecznej i profilaktyka uzależnień; Przeciwdziałanie przemocy (psychicznej, fizycznej, wirtualnej) oraz zaniedbaniu środowiskowemu.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej.
 7. Nawiązywanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi specjalistami.
 8. Monitorowanie przebiegu rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego, psychoruchowego uczniów.
 9. Ewaluacja prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny dostępności nauczycieli

 

Pobierz godziny dostępności_2023/2024

Skip to content